Số nghiên cứu khoa học trên cơ sở dữ liệu NCBI được tìm thấy bằng tên khoa học của Đông trùng Hạ thảo “Cordyceps militaris” tính đến ngày 14/1/2024